O projekte

 

Projekt "Foresters towards life long learning for better forest management"  alebo "Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov" financovaný Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina je kooperáciou medzi NGO FORZA Agentúrou pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu (UA), Karpatským regionálnym vzdelávacím centrom (UA) a Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Celkové náklady projektu: 373 682,08 EUR (10%-ný podiel spolufinancovania)

Trvanie projektu: 01.06.2012 - 31.05.2014

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie vhodných podmienok pre celoživotné vzdelávanie lesníckych odborníkov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom rozvoja systému praktických školení a naštartovania efektívnej inštitucionálnej spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a obhospodarovateľmi lesov z oboch krajín.

Špecifické ciele projektu:

lesik

 1. Podporiť efektívnu cezhraničnú inštitucionálnu spoluprácu a výmenu najnovších poznatkov na školiteľskej ako aj praktickej úrovni.
 2. Vyškoliť dostatočný počet odborne zdatných ukrajinských školiteľov, ktorí budú schopní samostatne viesť kurzy celoživotného vzdelávania v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.
 3. Vytvoriť atraktívne nadstavbové vzdelávacie kurzy v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov pre lesníckych odborníkov.
 4. Dosiahnuť zvýšenie verejného povedomia o potrebe a výhodách prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.

 

Cieľové skupiny:

 1. Lesníci, lesnícki technicko-hospodárski pracovníci a manažéri z cieľového územia
 2. Školitelia v oblasti pestovania lesa z cieľového územia na Ukrajine
 3. Regionálna štátna správa na úseku lesného hospodárstva
 4. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov na Slovensku
 5. Široká verejnosť z cieľového územia

Očakávané výsledky:

V rámci projektu budú založené 4 terénne výukové plochy, vyvinutý tréningový program pre ukrajinských školiteľov prírode blízkeho pestovania lesa, vydaná odborná publikácia, vyškolených niekoľko desiatok lesníckych odborníkov v problematike prírode blízkeho pestovania lesa a pre účely propagácie a komunikácie celého projektu bude vytvorená internetová stránka.

Hlavné aktivity:

 1. Inštitucionálna spolupráca pre zlepšenie výmeny odborných poznatkov a tréningových programov.
 2. Zlepšenie odborných vedomostí školiteľov a lesníckych odborníkov v oblasti prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov.
 3. Zvýšenie povedomia o problematike prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného obhospodarovania lesov. Diseminácia poznatkov a cezhraničná spolupráca.
 4. Projektové riadenie a administrácia.

 

Projekt oficiálne začal úvodným stretnutím partnerov projektu, ich hostí a zástupcov médií dňa 3. júla 2012 vo Veľkom Šariši (penzión Šariš Park, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš).

 

hore

Novinky

Záverečné projektové stretnutie 18.09.2014

Tretie sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) 29.05.2014

Výmena informácii o PBOL so švajčiarskymi odborníkmi, Ukrajina 20.05.2014

Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov 30.09.2013

Spoločné školenie ukrajinských a slovenských odborníkov 23.09.2013

Ďalšie novinky...

Novinky mailom

Valid XHTML 1.0 Strict